Старобільський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану

   


 

Адміністративні послуги з реєстрації актів цивільного стану в

Центрі надання адміністративних послуг

Старобільський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області повідомляє про набрання чинності наказу Міністерства юстиції України від 29.08.2018 № 2825/5 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану».

Вказаним наказом встановлено, що адміністративні послуги з державної реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має дітей, зміни імені, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання можуть надаватися через центри надання адміністративних послуг. Адміністративні послуги з державної реєстрації народження відповідно до частини першої статті 122, частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, смерті надаються через центри надання адміністративних послуг, виключно у разі звернення заявників із заявою про державну реєстрацію народження, смерті у строки, визначені законом.

У Луганській області надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через центри надання адміністративних послуг буде здійснюватися у Старобільському районі.

Старобільська районна державна адміністрація визначила перелік послуг, які будуть надаватись через ЦНАП, а саме адміністративні  послуги з державної реєстрації шлюбу та державної реєстрації розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має дітей.

 

Особливості державної реєстрації актів цивільного стану за заявами,

поданими через центри надання адміністративних послуг

1. Державна реєстрація актів цивільного стану може проводитися за заявою заявника шляхом звернення до центру надання адміністративних послуг.

У разі подання заяви та документів, необхідних для державної реєстрації актів цивільного стану, до центру надання адміністративних послуг адміністратор такого центру вчиняє усі дії щодо роз’яснення умов та порядку проведення державної реєстрації актів цивільного стану, прийняття відповідних документів, які передбачені цими Правилами та здійснення яких покладається на працівника органу державної реєстрації актів цивільного стану.

2. Адміністратор центру надання адміністративних послуг за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян формує та реєструє заяву, на якій заявник за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній, проставляє власний підпис.

3. Під час формування та реєстрації заяви адміністратор центру надання адміністративних послуг встановлює особу заявника на підставі документів, визначених абзацом першим пункту 3 глави 1 цього розділу.

Якщо документи, що подаються для державної реєстрації актів цивільного стану, складені іноземною мовою, до заяви обов’язково додаються переклад їх тексту українською мовою, а також копії паспортного документа іноземця, посвідки на постійне чи тимчасове проживання або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України, засвідчені в установленому порядку.

У разі подання заяви про державну реєстрацію смерті до неї за наявності додаються паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства померлого, а також військово-облікові та пільгові документи.

4. У разі подання заяви та документів, необхідних для державної реєстрації шлюбу, до центру надання адміністративних послуг адміністратор такого центру з додержанням вимог, передбачених статтею 32 Сімейного кодексу України, призначає з використанням програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян та з урахуванням побажань наречених день та час державної реєстрації шлюбу.

5. Центр надання адміністративних послуг забезпечує передачу заяви та документів, необхідних для державної реєстрації актів цивільного стану, до відділу державної реєстрації актів цивільного стану в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці на розгляд та зберігання.

Заява про державну реєстрацію народження або смерті та документи, необхідні для такої державної реєстрації, передаються до відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану в день звернення заявника або не пізніше наступного робочого дня у разі їх отримання поза робочим часом відділу.

6. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану невідкладно в день отримання заяви від центру надання адміністративних послуг обліковує її у відповідному журналі прийому заяв, де здійснює відмітку про подання такої заяви через центр надання адміністративних послуг.

7. Перебіг строку у разі подання заяви про державну реєстрацію актів цивільного стану через центр надання адміністративних послуг починається з дня реєстрації такої заяви адміністратором відповідного центру в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.

8. Державна реєстрація актів цивільного стану, видача відповідного свідоцтва та у випадках, передбачених цими Правилами, витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до законодавства.

У разі подання документів через центр надання адміністративних послуг отримання свідоцтва про народження, смерть, письмової відмови в проведенні державної реєстрації акту цивільного стану, висновку про надання дозволу на зміну імені чи про відмову у зміні імені здійснюється в центрі надання адміністративних послуг, через який подано відповідну заяву.

Центр надання адміністративних послуг забезпечує отримання відповідних документів не пізніше наступного робочого дня з дня державної реєстрації акту цивільного стану чи прийняття відділом державної реєстрації актів цивільного стану рішення про відмову в проведенні такої реєстрації або складання висновку про надання дозволу на зміну імені чи про відмову у зміні імені.

У випадку, передбаченому абзацом другим цього пункту, відділ державної реєстрації актів цивільного стану на підставі акта приймання-передавання передає оформлене ним свідоцтво чи письмову відмову в проведенні державної реєстрації акту цивільного стану або висновок про надання дозволу на зміну імені чи про відмову у зміні імені уповноваженій особі центру надання адміністративних послуг для подальшого вручення заявнику. Разом із свідоцтвом про народження, смерть також передається витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання.

Працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану у графі «Для відміток» актового запису про народження, смерть проставляє відмітку про проведення такої реєстрації без присутності заявника та отримання свідоцтва, витягу через центр надання адміністративних послуг.

У разі неотримання заявником свідоцтва, витягу чи письмової відмови в проведенні державної реєстрації акту цивільного стану або висновку про надання дозволу на зміну імені чи про відмову у зміні імені протягом одного місяця з дня їх надходження до центру надання адміністративних послуг вони повертаються на підставі акта приймання-передавання до відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану для зберігання та подальшої видачі заявнику відділом державної реєстрації актів цивільного стану.

Письмову відмову в проведенні державної реєстрації акту цивільного стану або висновок про надання дозволу на зміну імені чи про відмову у зміні імені відділ державної реєстрації актів цивільного стану надсилає заявнику не пізніше наступного робочого дня після її (його) повернення центром надання адміністративних послуг.


 

Порядок надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану

Державна реєстрація актів цивільного стану проводиться відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану” від 01.07.2010 № 2398-VI, Цивільного та Сімейного кодексів України та інших нормативно-правових актів.

Державна реєстрація актів цивільного стану проводиться з метою забезпечення реалізації прав фізичної особи та офіційного визнання і підтвердження державою фактів народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті.

Правила державної реєстрації актів громадянського стану в Україні затверджені  Міністерством юстиції України від 18.10.2000 року  № 52/5.

Відповідно до  статті 20 Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану”:

1. За державну реєстрацію актів цивільного стану та за повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану і свідоцтв, що видаються у зв’язку із зміною і поновленням актових записів цивільного стану, справляється державне мито у розмірі, визначеному законом.

2. За видачу витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян справляється плата в розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.

3. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану можуть надавати платні послуги, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством юстиції України.

     Повноваження щодо проведення державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, смерті, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, визначені Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», відділи державної реєстрації здійснюють безоплатно, за винятком сплати державного мита у встановлених законодавством випадках.

Згідно пункту 13 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 року № 7-93 «Про державне мито» від сплати державного мита звільняються громадяни — за реєстрацію народження фізичної особи та її походження, смерті, за видачу їм свідоцтв у разі внесення змін до актових записів про народження у разі визнання батьківства(материнства), усиновлення, а також у зв’язку з помилками, допущеними під час реєстрації актів цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану

Пунктом 18 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» визначено, що пільгами щодо сплати державного мита користуються:

- громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;

- громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

- інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

- інваліди I та II групи.

Надання платних послуг здійснюється виключно на бажання та за письмовою заявою фізичної особи, в якій зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання (перебування) та вид платної послуги згідно з Переліком.

Працівники відділу державної реєстрації актів цивільного стану зобов’язані попередити фізичну особу про вартість послуги.

Плата за послуги здійснюється в безготівковій формі шляхом попередньої оплати. Підтвердженням оплати платних послуг є платіжний документ (квитанція, платіжне доручення) з відміткою банку.

Від оплати платних послуг звільняються особи, які користуються пільгами щодо сплати державного мита, визначеними пунктом 18 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України.

Роз’яснення нареченим їх прав та обов’язків як майбутніх подружжя і батьків, порядку державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання безпосередньо при державній реєстрації актів цивільного стану та розгляді поданої заявником заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання здійснюється працівниками відділу державної реєстрації актів цивільного стану безоплатно.

В один з робочих днів тижня, встановлений графіком роботи, консультації з питань, включених до пункту 10 Переліку, надаються працівниками відділу державної реєстрації актів цивільного стану безоплатно.


 

Протягом першого півріччя 2018 року зареєстровано 663 актових записів про народження

   Старобільський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області повідомляє, що протягом першого півріччя 2018 року було зареєстровано 663 актових записи про народження, з яких: відділом — 608, сільськими радами району — 55. Серед новонароджених по району хлопчиків — 362, дівчаток — 301.
   З усіх проведених реєстрацій народжень відділом 489 реєстрацій народження проведено на підставі рішень суду про встановлення фактів народження на тимчасово окупованій території України та 119 реєстрацій на підставі медичних свідоцтв про народження, виданих пологовими будинками.
   Крім того, було зареєстровано 5 пар двійні. Всі двійні народились на тимчасово окупованій території.
   Найпоширенішими іменами, які надавались дітям при державній реєстрації народження протягом першого півріччя 2018 року були: чоловічі — Микита (19 чол.), Данило (17 чол.), Тимур (17 чол.); жіночі — Софія (23 чол.), Мілана (17 чол.), Марія (16 чол.). Серед жителів Старобільського району популярними іменами стали чоловічі - Микита (6 чол.), Максим (5 чол.), Олексій (5 чол.), Іван (5 чол.), та жіночі — Аліна (6 чол.), Марія (5 чол.), Мілана (4 чол.).
   Рідковживаними іменами, які надавались дітям при державній реєстрації народження протягом першого півріччя 2018 року по м. Старобільськ та сільських радах району були: чоловічі — Адам, Емін, Ількін, Арістарх, Спартак, Гнат, Артур, Демид, Ернест, Самір; жіночі — Азалія, Емілія, Жасмін, Нана, Думан, Мія, Нонна, Ясміна, Лія, Еріка, Камілла, Еліца, Агата, Елеонора, Милослава. Називали дітей і давно забутими іменами — Борис, Степан, Євгеній, Демид, Семен, а також — Соломія, Наталія, Надія, Лариса, Майя, Ольга, Аріна.


 

Рада Європи та Європейський Союз приділяють значну увагу питанням захисту прав і свобод національних меншин

Рада Європи та Європейський Союз приділяють значну увагу питанням захисту прав і свобод національних меншин, зокрема інтеграції в суспільне життя ромської національної меншини.

Інтеграція в українське суспільство ромської національної меншини на сьогодні є соціально значущим питанням.

Роми в Україні мають ті ж проблеми, що і представники цієї національної меншини в інших державах Європи, зокрема:

◦ низький освітній рівень;

◦ високий рівень безробіття;

◦ незадовільний стан здоров’я;

◦ відсутності у більшості ромів документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану;

◦ низький рівень житлово-побутових умов;

◦ наявність фактів упередженого ставлення до ромів.

З метою створення належних умов для захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини, забезпечення рівних можливостей для її участі у соціально-економічному та культурному житті держави Указом Президента України від 08.04.2013 № 201/2013 було схвалено Стратегію захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року .

Одним з найголовніших завдань Стратегії є отримання ромами свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а саме свідоцтв про державну реєстрацію народження дитини.

Державна реєстрація народження дитини проводиться за письмовою або усною заявою батьків одного з них за місцем її народження або за місцем проживання батьків (ч.2 ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»).

Батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану (ст. 144 Сімейного кодексу України).

Несвоєчасна без поважної причини реєстрація батьками народження дитини в державних органах реєстрації актів цивільного стану тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян (ст. 212-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Одночасно із заявою про державну реєстрацію народження подаються:

паспорти або паспортні документи, що посвідчують особи батьків, з поважних причин не може бути пред’явлений, в такому разі орган державної реєстрації актів цивільного стану не вправі відмовити в державній реєстрації народження дитини. Відомості про другого з батьків у цьому разі зазначаються на підставі свідоцтва про шлюб.

  1. паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу заявника, у разі, якщо державна реєстрація народження провадиться не батьками, а іншою особою;
  2. документ, який є підставою для внесення відомостей про батька дитини (свідоцтво про шлюб, заява матері, спільна заява матері батька дитини).

За відсутності свідоцтва про шлюб підтвердженням зареєстрованого шлюбу може бути відмітка про його державну реєстрацію в паспортах або паспортних документах матері та батька дитини (п. 12 гл. 1 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні).

Реєстрація народження є фундаментальним правом і передумовою реалізації багатьох інших прав у контексті захисту, національної ідентичності, доступу до освіти, соціальних послуг, послуг з охорони здоров’я та реалізації політичних прав. Крім того, слід наголосити, що реєстрація народження є ключем для визнання особи з точки зору закону, і що неправосуб’єктність негативно впливає на реалізацію ромами своїх основних прав в Україні.


 

Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері

державної реєстрації прав та бізнесу

Відповідно до Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»      у громадян з’явилась можливість оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно та державних реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – державні реєстратори прав), суб’єктів державної реєстрації до Міністерства юстиції України та Головного територіального управління юстиції у Луганській області.

Куди й на що можна скаржитись?

До Міністерства юстиції України подають скарги:

  1) на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав (крім випадків, коли таке право набуто на підставі рішення суду, а також коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір);

  2) на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.

До Головного територіального управління юстиції у Луганській області подають скарги:

  1) на рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав), дії або бездіяльність державного реєстратора;

            2) на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації прав.

Що повинно зазначатися у скарзі на дії/ бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації?

   1) повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;

   2) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника;

   3) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

   4)  підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги;

   5) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру прав.

До скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника у результаті прийняття рішення державним реєстратором (за наявності), а також якщо скарга подається представником скаржника - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку.

У разі подання скарги на дії/бездіяльність державного реєстратора речових прав на нерухоме майно, скарга, окрім зазначених вище вимог,  також повинна містити:

- реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується;

Звертаємо увагу, що скарга подається виключно у письмовій формі та повинна містити обов’язкові відомості, передбачені Законом, у разі якщо суб’єктом розгляду скарги встановлено порушення вимог Закону щодо строків подання скарги та вимог щодо її оформлення, суб’єкт розгляду скарги  зобов’язаний прийняти мотивоване рішення про відмову у розгляді скарги без розгляду її по суті.

 

Які існують строки для подання скарги та її розгляду?

Щодо термінів подачі скарг необхідно зазначити, що скаргу на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав мож­на подати до Міністерства юстиції України та Головних територіальних управлінь юстиції протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Скаргу на дії Головних територіальних управлінь юстиції можна подати до Міністерства юстиції України протягом 15 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

У разі якщо розгляд та вирішення скарги потребують перевірки діяльності державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав, а також залучення скаржника чи інших осіб, Міністерство юстиції України та його територіальні органи можуть подовжити строки розгляду та вирішення скарги, повідомивши про це скаржника. При цьому загальний строк розгляду та вирішення скарги не може перевищувати 45 календарних днів.

 

Які рішення приймаються за наслідком розгляду скарги?

За результатами розгляду скарги Міністерство юстиції України та його територіальні органи приймають мотивоване рішення про:

1) відмову у задоволені скарги;

2) задоволення (повне чи часткове).

У разі задоволення скарги, приймаються рішення щодо:

- скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав та проведення державної реєстрації;

- внесення змін до записів Державного реєстру прав / Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та виправлення помилки, допущеної державним реєстратором;

- тимчасового блокування доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав/ Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

         - направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Звергаємо увагу, що Головне територіальне управління юстиції у Луганській області розглядає скарги лише стосовно державних реєстраторів та суб’єктів державної реєстрації прав, які діють в межах Луганської області.

 

Адреси, за якими необхідно надсилати скарги:

Міністерство юстиції України:

01001 м. Київ, вул. Городецького, 13.

Головне територіальне управління юстиції у Луганській області:

93404 м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 22.

 

Головне територіальне управління

юстиції у Луганській області


 

Порядок поновлення актових записів цивільного стану

Загальна інформація

Поновлення актового запису цивільного стану проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану у разі його відсутності, що підтверджується документально (частина перша статті 23 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (далі - Закон)

Поновлення актового запису цивільного стану проводиться за місцем його первинного складення. У разі якщо витребувати документи про державну реєстрацію актів цивільного стану від компетентних органів іноземної держави неможливо, поновлення актового запису цивільного стану проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника (частини третя та четверта статті 23 Закону)

У разі якщо втрачено актовий запис цивільного стану, складений компетентним органом іноземної держави, з якою Україною не укладено договору про правову допомогу та правові відносини у цивільних і сімейних справах, або якщо законодавством іноземної держави встановлено інший порядок поновлення, відмінний від передбаченого законодавством України, актовий запис цивільного стану поновлюється відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника. Про поновлення актового запису цивільного стану повідомляється компетентному органу іноземної держави (частина п’ята статті 23 Закону)

На підставі поновленого актового запису цивільного стану повторно видається свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану (частина шоста статті 23 Закону)

У разі якщо поновлено актовий запис щодо особи, яка померла (для вирішення спадкової справи), у свідоцтві про державну реєстрацію акту цивільного стану зазначається дата смерті цієї особи. У таких випадках замість свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану може бути виданий витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (пункт 3.16 Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання».


 

Увага! Запрацювала “гаряча лінія” ДРАЦС

   З метою оперативного надання громадянам консультацій у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, у відділі державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Луганській області запроваджено прямі телефонні «гарячі лінії», за номерами:

095-748-95-99
(06452) 4-22-16


 

Підписано Меморандум про співпрацю в рамках правопросвітницького проекту "Я маю право!"

   12 квітня 2018 року між Старобільським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану та Старобільським об'єднаним управлінням пенсійного фонду України підписано Меморандум про співпрацю в рамках правопросвітницького проекту "Я маю право!".

   Учасники Меморандуму об’єднують свої зусилля на виконання Указу Президента України від 14 листопада 2017 року «Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!, з метою формування у суспільстві правової культури та правової свідомості, сприяння підвищенню рівня знань та поінформованості громадян щодо реалізації та захисту своїх прав, гарантованих Конституцією та законами України.


 

Без штампа в паспорті  

   1 жовтня 2016 року набрав чинності Закон України від 14 липня 2016 року № 1474-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України", яким внесено зміни до Закону України «Про державну реєстрацiю актiв цивiльного стану» далі Закон «Про ДРАЦС».

    Зокрема:

       - частина 10 ст. 14 Закону «Про ДРАЦС»,  щодо необхідності проставлення відмітки із зазначенням прізвища, імені, по батькові і року народження другого з подружжя та місця і дати реєстрації шлюбу в паспортах або паспортних документах ВИКЛЮЧЕНА;

       - доповнено ст. 14 Закону «Про ДРАЦС»,  частиною одинадцятою такого змiсту:

«11. Свiдоцтво про державну реєстрацiю шлюбу видається кожному iз подружжя», тобто в день державної реєстрації шлюбу видається два свідоцтва  про шлюб, одне – чоловікові, одне – дружині;

       - частину восьму ст.15 Закону «Про ДРАЦС»,  про необхідність проставлення відмітки про розірвання шлюбу із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, з якою розірвано шлюб, та місця і дати державної реєстрації розірвання шлюбу ВИКЛЮЧЕНА. 


   Із запровадженням Електронного реєстру апостиля значно спростився порядок подачі документів для проставлення апостиля та їх отримання. Громадянам не потрібно їхати до Києва, достатньо звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану та через 2-3 робочі дні отримати оформлені документи.


Нові зразки заяв

ЗАЯВА 
про встановлення факту народження дитини

ЗАЯВА 
про встановлення факту смерті

 


 

У Школі майбутніх матерів проведено лекцію "Знати свої права дуже важливо"

   З метою реалізації загальнонаціонального просвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО» в Жіночій консультації КУ Старобільського РТМО ЦРП у Школі майбутніх матерів проведено лекцію на тему «Знати свої права дуже важливо» та надано роз’яснення щодо можливості отримання свідоцтва про народження дитини безпосередньо у пологовому будинку.

 

 


 

Негативний вплив корупції на авторитет державної влади і суспільства в цілому, заходи, що вживаються щодо зменшення рівня корупції

В українському сучасному суспільстві корупція стала вже не стільки кримінальним феноменом, скільки загальнодержавним негативним чинником корозії нації. Підриваючи авторитет всіх гілок державної влади, руйнуючи державність і сприяючи все більш глибшому підриву суспільної безпеки.

Корупція підриває авторитет країни, завдає шкоди демократичним засадам управління суспільством, порушує принципи верховенства права та встановлений законодавством порядок здійснення повноважень посадовими особами органів державної влади. Як дає нам визначення Закон України «Про запобігання корупції» під корупцією розуміється використання посадовою особою, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди відповідній особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.

Головним стимулом до корупції є можливість отримання економічного прибутку, пов’язаного з використанням владних повноважень, а головним стримуючим чинником є ризик викриття і покарання.

З корупцією можливо боротися використовуючи різні заходи: суто репресивні, які полягають у виявленні, розслідуванні та розкритті корупційних правопорушень і притягненні винних осіб до відповідальності, або превентивні, серед яких такі як покращення прозорості, підзвітності і доброчесності державних структур, правовий захист громадян та підвищення правової обізнаності, підвищення етичних стандартів у діяльності службовців, просвітницька робота з населенням, виховання молоді у дусі неприйняття корупції. Але жоден з цих заходів не буде успішним, якщо під час їх реалізації буде відсутня підтримка з боку суспільства. Ефективна антикорупційна політика держави має базуватися на комплексному застосуванні примусових, попереджувальних та просвітницьких процедур, що може бути забезпечено виключно за умови спільної участі у цьому процесі органів влади та громадськості.

Залучення громади до боротьби проти корупції є необхідним, в першу чергу через цей основоположний елемент: якщо корупція стала звичайним явищем в суспільстві, то велика частина його, більш за все, залучена в корумповані структури. Це призводить до необхідності того, щоб суспільні освітні програми, в найширшому розумінні, існували незалежно або включались в плани, що передбачають будь-які спроби боротьби з корупцією: суспільство повинне усвідомлювати свою власну роль в корупції і свою потенційну роль в боротьбі з цим явищем.

Тому у протидії корупції не лише є сенс. Така протидія є життєвою необхідністю для держави, для суспільства, для людей. Вона забезпечує створення умов для нормального життя і суспільного прогресу. 


 

Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції

Згідно з нормами Закону України «Про запобігання корупції»:

1. Громадські об’єднання, їх члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни в діяльності щодо запобігання корупції мають право:

1) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний конфлікт інтересів спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, Національному агентству, керівництву чи іншим представникам органу, підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення або у працівників яких наявний конфлікт інтересів, а також громадськості;

2) запитувати та одержувати від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", інформацію про діяльність щодо запобігання корупції;

3) проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів, отримувати від відповідних органів інформацію про врахування поданих пропозицій;

4) брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань запобігання корупції;

5) вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання корупції;

6) проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання корупції;

7) проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання корупції;

8) здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання корупції з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать законодавству;

9) здійснювати інші не заборонені законом заходи щодо запобігання корупції.

2. Громадському об’єднанню, фізичній, юридичній особі не може бути відмовлено в наданні доступу до інформації стосовно компетенції суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання корупції, а також стосовно основних напрямів їх діяльності. Така інформація надається в порядку, встановленому законом. 


 

ЮСТИЦІЯ ЛУГАНЩИНИ : ВИХОВУЄМО У МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ ПРАВОВУ СВІДОМІСТЬ

   Саме на дітей ми покладаємо надії, в дітях ми бачимо запоруку нашого особистого щастя та здійснення мрій.

   Кожна дитина заслуговує на щасливе та безтурботне дитинство, а також має знати свої права та вміти їх захищати. Саме з цією метою спеціаліст Старобільського районного відділу актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області побувала у Старобільській ЗОШ І-ІІ ст. №2.

   Для десятикласників провели лекцію у рамках Всеукраїнського тижня права. «Знати свої права дуже важливо. Якщо ти обізнаний – ти захищений. Кожна людина має використовувати свої права таким чином, щоб це не порушувало прав інших людей. Можна сказати, що право однієї людини закінчується там, де починається право іншої»,- наголосила спеціаліст відділу. Крім того, школярів проінформували про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», адже кожен має знати свої права, та вміти їх захищати.


 

Проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу для працівників пологового будинку

   З метою формування у суспільстві правової культури та правової свідомості, сприяння підвищенню рівня знань та поінформованості громадян щодо реалізації та захисту своїх прав, гарантованих Конституцією та законами України у різних сферах життя, головним спеціалістом Старобільського РВ ДРАЦС Малиніною Л.В. було проведено відповідну інформаційно-роз'яснювальну роботу за участю співробітників Старобільського пологового будинку. В ході зустрічі присутнім було роз'яснено порядок державної реєстрації актів цивільного стану, отримання повторно документів, та надані відповіді на поставлені питання.


 

Я МАЮ ПРАВО

   У Рамках реалізації Всеукраїнського просвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО», 17 листопада 2017 року працівниками Старобільського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області було проведено  інформаційно-просвітницьких заходів для ромської національної меншини.


 

Порядок проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України

   Проставлення апостиля здійснюється за заявою будь-якої особи, яка подає відповідний документ, шляхом її особистого звернення до відділів державної реєстрації актів цивільного стану територіальних органів Міністерства юстиції України, перелік яких визначено в додатку 1 до Порядку проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України.

   Для проставлення апостиля заявник пред’являє посадовій особі відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіальних органів Міністерства юстиції України документ, що посвідчує його особу та подає:

  • оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його копію, засвідчену в установленому порядку;
  • документ про оплату послуги з проставлення апостиля.

   Посадова особа відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіального органу Міністерства юстиції України за допомогою програмних засобів ведення Електронного реєстру апостилів формує заяву, виготовляє електронні копії документів шляхом сканування та розміщує їх у Реєстрі за допомогою програмних засобів його ведення.

   Документи, подані для проставлення апостиля, розглядаються Міністерством юстиції України.

   За результатом розгляду заяви та поданих документів посадова особа Міністерства юстиції України проставляє апостиль або відмовляє у його проставленні, формуючи за допомогою програмних засобів ведення Електронного реєстру апостилів відповідний електронний документ з накладенням власного електронного цифрового підпису та проставленням на документ електронного цифрового підпису (печатки) Міністерства юстиції України. Відомості про проставлення апостиля або про відмову у його проставленні вносяться до Електронного реєстру апостилів.

   За результатом розгляду заяви та поданих документів для проставлення апостиля посадова особа відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіального органу Міністерства юстиції України, до якого було подано документи шляхом особистого звернення заявника, інформує його, використовуючи контактні дані, зазначені у відповідній заяві.

   Документи, подані для проставлення апостиля, видаються заявнику або іншій особі, зазначеній заявником у заяві.

   Документи, подані для проставлення апостиля, можуть видаватися також іншій особі на підставі відповідної довіреності, наданій такій особі заявником.

   Проставлення апостиля, відмова в його проставленні здійснюються у строк до 2 робочих днів.

   У разі необхідності отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа, а також здійснення перевірки документів про державну реєстрацію актів цивільного стану у випадках відсутності відомостей про них у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та/або виникнення сумніву щодо їх достовірності строк розгляду документів на проставлення апостиля може бути продовжено до 20 робочих днів.


 

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!

17.10.2017 набрав чинності наказ Міністерства юстиції України № 3007/5 від 25.09.2017 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань діяльності у сфері державної реєстрації актів цивільного стану», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.09.2017 №1187/31055, яким внесли зміни до ряду нормативно-правових актів.

Так, звертаємо Вашу увагу,про внесення змін до Порядку проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2015 року № 2268/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1419/27864.

Якщо раніше послуги з проставлення апостиля у Луганській області надавали лише:

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Біловодський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Кремінський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Луганський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Сватівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Сєвєродонецький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Старобільський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

То, поступово, надавати послуги з проставлення апостиля зможуть і наступні відділи :

Алчевський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Антрацитівський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Білокуракинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Довжанський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Кадіївський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Лисичанський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Марківський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Міловський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Новоайдарський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Новопсковський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Попаснянський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Рубіжанський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Станично-Луганський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Троїцький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Хрустальнинський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області


 

Реєстрація народження дитини в пологовому будинку

     У Старобільському пологовому відділенні запровадили новий сервіс, який спрощує проведення державної реєстрації народження дитини та видачу свідоцтва про народження. Тепер свідоцтво про народження дитини можна отримати не лише у відділі ДРАЦС, а й у пологовому будинку.

     Працівники Старобільського районного  відділу державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у Луганській області приймають документи (паспорти батьків, свідоцтво про шлюб, медичне свідоцтво про народження дитини), необхідні для проведення державної реєстрації народження дитини, та видають свідоцтва про народження безпосередньо у медичному закладі.

    Після народження дитини, мама має право прийти у спеціально відведений для цього кабінет і написати заяву («Прошу видати мені свідоцтво про народження моєї дитини в пологовому будинку»). Вказує бажане ім’я та зазначає батьків. Це буде її право, а не обов’язок.

     Паралельно цю послугу все ще надають у відділі ДРАЦС у звичному порядку, в день звернення громадян до відділу.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, необхідних для реєстрації дитини:

1) У разі якщо батьки дитини перебувають у шлюбі та мають спільне прізвище – для реєстрації дитини достатньо звернутися одному з батьків, надавши паспортні документи (паспорти) обох батьків, медичне свідоцтво про народження дитини та оригінал свідоцтва про шлюб;

2) У разі якщо батьки перебувають у шлюбі, однак мають різні прізвища – при реєстрації дитини необхідно звернутися обом батькам, надавши вищезазначені документи, а також батькам необхідно написати спільну заяву про присвоєння прізвища дитині;

3) У разі якщо мати не перебуває у шлюбі – при реєстрації дитини необхідно звернутися безпосередньо матері дитини, надавши паспортний документ (паспорт) та медичне свідоцтво про народження дитини та написавши необхідну заяву;

4) Для іноземців додатково необхідно надавати нотаріально завірений переклад на українську мову паспортного документа (паспорту), свідоцтва про шлюб (у разі видачі його іншою державою) та інших документів, які видані іноземною державою.

   Проект запроваджено з березня 2016 року, так за  цей час станом на 08 вересня 2017 року у Старобільському пологовому відділені  працівниками відділу ДРАЦС  видане 108 свідоцтво про народження дитини.


 

Порядок роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги Старобільського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

 


 

Старобільський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану повідомляє

 

     Старобільський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області повідомляє, що протягом першого півріччя 2017 року було зареєстровано 518 актових записів про народження, з яких: відділом — 453, сільськими радами району — 65. Серед новонароджених по району хлопчиків — 260, дівчаток — 258.
З усіх проведених реєстрацій народжень відділом 312 реєстрацій народження проведено на підставі рішень суду про встановлення фактів народження на тимчасово окупованій території України та 141 реєстрація на підставі медичних свідоцтв про народження, виданих пологовими будинками.
     Крім того, було зареєстровано 5 пар двійні. З них 2 двійні народилось в Старобільському районі, 3 двійні - на тимчасово окупованій території.
    Найпоширенішими іменами, які надавались дітям при державній реєстрації народження протягом першого півріччя 2017 року по м. Старобільськ та сільських радах району були: чоловічі — Микита (19 чол.), Артем (18 чол.), Данило (15 чол.); жіночі — Марія (16 чол.), Софія (15 чол.), Єва (14 чол.).
    Рідковживаними іменами, які надавались дітям при державній реєстрації народження протягом першого півріччя 2017 року по м. Старобільськ та сільських радах району були: чоловічі — Карім, Аміран, Емір, Еліф, Натан, Іраклій, Гамлет, Мілан, Даніель, Мар’ян; жіночі — Сабіна, Севгі, Аріадна, Пауліна, Еріка, Яніна, Емілія.
 


 


 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІНИ ІМЕНІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ

 

     Ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить (стаття 28 Цивільного кодексу України).

     Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я (стаття 295 Цивільного кодексу України).

    Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я за згодою батьків або одного з них у разі, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері (стаття 295 Цивільного кодексу України). У разі якщо над фізичною особою, яка досягла чотирнадцяти років, встановлено піклування, зміна прізвища та (або) власного імені такої особи здійснюється за згодою піклувальника.

    Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право на зміну по батькові у разі зміни її батьком свого власного імені або виключення відомостей про нього як батька дитини з актового запису про її народження, а також у разі її усиновлення, визнання усиновлення недійсним або його скасування відповідно до закону (стаття 295 Цивільного кодексу України).


 


 

Подача заяв до відділів ДРАЦС через веб-портал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»

 

      З метою спрощення процедури отримання адміністративних послугу сфері державної реєстрації актів цивільного стану  та підвищення ефективності роботи відділів державної реєстрації актів цивільного стану, Міністерством юстиції запроваджено пілотний проект, який дає змогу фізичним особам подавати заяви до відділів державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет з використанням веб-порталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану».

     Веб-портал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану», адреса якого http://dracs.minjust.gov.ua, є офіційним сервісом щодо подачі заяв або звернень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та доступний усім користувачам мережі Інтернет.

     Відтепер, фізична особа може подати до відділу державної реєстрації актів цивільного стану наступні заяви: про державну реєстрацію шлюбу, про державну реєстрацію розірвання шлюбу, про державну реєстрацію зміни імені, про внесення змін до актового запису цивільного стану, їх поновлення та анулювання, про повторну видачу свідоцтв та витягів з державного реєстру актів цивільного стану громадян, або звернення щодо їх формування.

      Крім того, з використанням функціональних можливостей Веб-порталу користувач може здійснити попередній запис на відвідування відділу державної реєстрації актів цивільного стану із зазначенням зручних дати та часу з вказаних вище питань, а також з питань державної реєстрації народження, смерті.

      Вищенаведені заяви повинні містити електронний цифровий підпис фізичної особи або бути підписаним під час її особистого звернення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

      Також даним програмним забезпеченням передбачена можливість здійснювати сплату державного мита за послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, плату за послугу щодо видачі витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, а також оплату платних послуг, які надаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану.

      У Луганській області до пілотного проекту залучено три відділи державної реєстрації актів цивільного стану, а саме:

-  Лисичанський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області;

-  Сєвєродонецький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області;

 -  Старобільський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області.

 


 

Юстиція вже працює онлайн

 

     Сервіси, які раніше українці отримували через випробовування чергами, тепер доступні в електронному режимі. Нещодавно в Міністерстві юстиції презентували онлайн-будинок юстиції, який функціонує за адресою: online.minjust.gov.ua. Тож тепер отримати необхідний документ можна, не виходячи з квартири.

     Віртуальний будинок юстиції — це ще одна новація міністерства. Цей онлайн-сервіс поширився на всю територію України.

     В онлайн-будинку юстиції кожен, у кого є комп’ютер та доступ до інтернету, може отримати таку послугу, як повторна видача документів. Скажімо, свідоцтво про народження чи шлюб (або розірвання його) тощо. А також витяги із документів про народження, зміну імені, смерть, розірвання шлюбу, усиновлення, встановлення батьківства.

 

 


 

ОН-ЛАЙН БУДИНОК ЮСТИЦІЇ

 

     Даний сайт забезпечує отримання послуг без контакту з представниками влади.

     Тут ви отримаєте необхідні сервіси в електронному режимі.

     За допомогою цього сайту ви можете :

     Отримати повторні документи про державну реєстрацію актів цивільного стану: свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть, зміну імені, а також відповідні витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
Здійснити державну реєстрацію громадської організації, зі статусом юридичної особи.

     Запроваджено в онлайн-режимі ті послуги, надання яких викликає на даному етапі найбільші черги, створює бюрократію і сприяє виникненню зловживань.

     Он-лайн будинок юстиції - це повністю прозора автоматизована система.

 


 

Державна реєстрація шлюбу в Україні іноземців та осіб без громадянства

  •  

       В ході реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 502-р «Про запровадження реалізації пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу», з урахуванням внесених змін до законодавства при зверненнях громадян до відділів державної реєстрації актів цивільного стану з питання державної реєстрації шлюбу з 2004 року запроваджено принцип екстериторіальності.

 

       В ході реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 502-р «Про запровадження реалізації пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу», з урахуванням внесених змін до законодавства при зверненнях громадян до відділів державної реєстрації актів цивільного стану з питання державної реєстрації шлюбу з 2004 року запроваджено принцип екстериторіальності. Водночас нормами Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.10.2000 за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010 № 3307/5), визначено, що іноземці та особи без громадянства для державної реєстрації шлюбу в Україні повинні пред’явити паспортний документ або документ, що посвідчує особу без громадянства заявника, та посвідку на постійне чи тимчасове проживання або інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України. Орган державної реєстрації актів цивільного стану здійснює перевірку законності перебування іноземця або особи без громадянства на території України шляхом направлення в день подання заяви про державну реєстрацію шлюбу запиту до територіального органу Державної міграційної служби України у разі відсутності у іноземця чи особи без громадянства посвідки на постійне чи тимчасове проживання; відсутності на останній вільній сторінці паспортного документа іноземця, документа, що посвідчує особу без громадянства, або у вкладному талоні відмітки про отримання посвідки, скріпленої печаткою, якщо посвідка на постійне або тимчасове проживання іноземця чи особи без громадянства видана територіальними органами чи підрозділами Державної міграційної служби України в Автономній Республіці Крим з 20.02.2014 або на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей з 01.03.2014; пред’явлення посвідки на постійне або тимчасове проживання іноземця чи особи без громадянства, яка підлягає обміну відповідно до Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 № 251. Крім того, оскільки наразі відсутня вимога щодо надання іноземцями та особами без громадянства довідки про сімейний стан при державній реєстрації шлюбу, а також вимога щодо проставлення в паспортах громадян України відміток про державну реєстрацію шлюбу або про розірвання шлюбу, є необхідним здійснення відповідної перевірки за відомостями Державного реєстру актів цивільного стану громадян перед проведенням відповідної державної реєстрації. Неухильне дотримання відділами державної реєстрації актів цивільного стану вищенаведених вимог законодавства є обов’язковим при державній реєстрації шлюбу, у тому числі у рамках пілотного проекту «Шлюб за добу», та забезпечуватиме належну реалізацію законних прав та інтересів громадян у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.


До уваги громадян.

Відкрита Громадська приймальня при Старобільському районному відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіальногго управлінні юстиції у Луганській області, яка діє відповідно до наказу головного територіального управління юстиції та надає такі види правової допомоги: 

- надання правової інформації;

- надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

- допомога в складанні документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

- надання правової інформації;

- надання допомоги  в  забезпеченні  доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Старобільський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану  ГТУЮ  у Луганській області області знаходиться за адресою: вул. Центральна, 52, м. Старобільськ,  тел. (06461)2-10-42.

Прийом громадян здійснюється за наступним графіком роботи: середа, п’ятниця з 10.00.до 16.00.