progr

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Старобільської

районної  ради

від 26 липня 2018 року № 27/9

МІСЦЕВА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

підтримки РКП «Редакція газети «Вісник Старобільщини» на 2018 рік

 

Старобільськ

2018 рік

 

ПАСПОРТ

місцевої цільової програми підтримки

РКП «Редакція газети «Вісник Старобільщини» на 2018 рік

 

 

Підстава для розроблення: статті 10, 11, 54 Конституції України, статті 1, 8 Декларації «Про державний суверенітет України», статті 2, 13, 16, 22, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», стаття 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7  Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», статті 5,9,12,13  Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» Стратегія розвитку Луганської області до 2020 року, затверджена розпорядженням керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.06.2015 № 272.

 

1.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови райдержадміністрації № 124

від 15.03.2018 р.

2.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент масових комунікацій ЛОВЦА

3.

Розробник Програми

Сектор комунікацій з громадськістю РДА

 

4.

Співрозробник Програми

Департамент масових комунікацій ЛОВЦА

5.

Відповідальний виконавець Програми

РКП «Редакція газети «Вісник Старобільщини»

6.

Учасники Програми

 

 

 

 

Старобільська райрада, Старобільска РДА, «Вісник Старобільщини»

 

7.

Термін реалізації Програми

2018 рік

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми: всього, у тому числі:

районний бюджет

 

276,0 тис. грн.

 

 

 

 

 

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму

Нагальною проблемою на території Луганської області та Старобільського району, зокрема, є  протидія інформаційній агресії проти нашої держави, підвищення інформованості населення про діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади щодо стабілізації ситуації у районі, донесення об’єктивної інформації до широких верств населення.

На території Старобільського району, діють наступні засоби масової інформації: РКП «Редакція газети «Вісник Старобільщини», «Телегазета».

Районна газета «Вісник Старобільщини» перебуває у стадії реформування. Таким чином, перед виданням постала задача самотужки покривати всі виробничі витрати, пов’язані із виданням газети. Проте, враховуючи обмеженість регіонального рекламного ринку та загальну економічну ситуацію в області,  для місцевого видання  ця задача об’єктивно не  може бути виконана.

Що може призвести до зменшення накладу видання, а відповідно й охоплення населення достовірною інформацією.

Також наявна проблема відсутності дієвої комунікації між органами влади та журналістським середовищем, формування кадрового резерву місцевих ЗМІ.

Ефективне вирішення комплексу цих питань можливе за умови визначення основних напрямків та виконання першочергових завдань з реалізації державної інформаційної політики в рамках місцевої цільової програми підтримки РКП «Редакція газети «Вісник Старобільщини» на 2018 рік (далі – Програма).

 

II. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення мешканців Старобільського району  об’єктивною інформацією про діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, недопущення звуження права громадян на вільне отримання інформації.

III. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації Програми (SWОТ-аналіз)

Сильні сторони (S)

Слабкі сторони (W)

наявність фінансових ресурсів в районному  бюджеті для підтримки розвитку місцевого засобу масової інформації;

наявність міжнародних донорських організацій та інститутів громадського суспільства, що надають практичну та методичну допомогу з відновлення Донбасу

наявність конкуренції на місцевому інформаційному ринку;

відсутність дієвої комунікації між органами влади та журналістським середовищем

Можливості (O)

Загрози (Т)

максимальне залучення наявного фінансового, культурного, освітнього та інформаційного потенціалу із поширення офіційної проукраїнської інформації

загострення соціально-політичної ситуації в регіоні;

вплив пропаганди із зовні

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Існує декілька варіантів розв’язання зазначеної у Програмі проблеми.

Перший варіант передбачає здебільшого контрольно-моніторингові та консервативні (традиційні) заходи із забезпечення розвитку місцевих ЗМІ.

Серед них – моніторинг стану відповідних процесів та тенденцій; контроль за дотриманням чинного законодавства в інформаційній сфері, надання цільової методичної допомоги.

Другий варіант передбачає інформування населення району із залученням коштів місцевого бюджету на висвітлення діяльності місцевих органів влади. Проте, такий підхід не вирішує проблему збереження тиражів видання та забезпечення його сталого розвитку.

Третій варіант передбачає вирішення актуальних питань підтримки розвитку інформаційної сфери через реалізацію Програми та є оптимальним, оскільки формує єдину систему заходів, чітко окреслює завдання та повноваження усіх виконавців, визначає конкретні показники її реалізації.

Затвердження Програми надає можливість залучити кошти місцевого бюджету на зміцнення матеріально-технічної бази та інфраструктури розповсюдження інформації на відповідній території та в області в цілому.

Головними перевагами цього варіанту є:

 1. формування єдиного бачення шляхів розвитку інформаційної сфери Старобільського району;
 2. розвиток сталої системи комунікацій між місцевою владою, засобами масової інформації та населенням;
 3. комбінація фінансових ресурсів за джерелами фінансування для більш збалансованого розвитку інформаційного простору району.

Обсяги видатків на реалізацію заходів Програми визначаються при затверджені районного бюджету чи внесення змін до нього.

 

Для виконання Програми передбачено залучити кошти у сумі 276,0 тис.грн. з районного бюджету. Загальний обсяг фінансування, наведено у додатку 1 до Програми.

Строк виконання Програми –  2018 р.

 

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми за сферами є:

 

 Організаційно-координаційна діяльність:

 1. створення якісно нового інформаційного і комунікаційного середовища районного масштабу;
 2. забезпечення  «Вісника Старобільщини» достовірною інформацією про події, що відбуваються на відповідній території, в районі, в області, для запобігання поширенню інформаційних диверсій і провокацій;
 3. формування відповідального та професійного журналістського середовища;

 

Підтримка місцевого друкованого видання «Вісник Старобільщини»:

 1.  надання адресної фінансової підтримки (дотації) на покриття виробничих витрат на друк газети «Вісник Старобільщини».
 2. відшкодування витрат на доставку  видання за передплатою;
 3. укладання угод на висвітлення діяльності місцевих органів влади;
 4. здійснення заходів щодо дотримання збалансованості  контенту газети «Вісник Старобільщини»;
 5. запровадження медіа-планування у роботу місцевих органів влади;
 6. забезпечення участі працівників газети «Вісник Старобільщини» у програмах підвищення професійної майстерності та творчих журналістських конкурсах;
 7. запровадження зворотного зв’язку із читачами;
 8. здійснення місцевими органами влади протекціоністських заходів щодо газети «Вісник Старобільщини», передбачених чинним законодавством.

 

 

Оцінка реалізації Програми здійснюватиметься за такими індикаторами:

 

№ з/п

Найменування заходів

Кількість осіб, охоплених заходами протягом 2018 року

Кількість проведених заходів

1

2

3

4

1.

Розміщення  інформаційних матеріалів щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування  

9000 щомісячно

12

2.

Забезпечення участі представників засобів масової інформації області у фахових нарадах, семінарах, конкурсах, фестивалях

3

6

3.

Виготовлення та розміщення соціальної реклами в містах і районах області щодо передплати на місцеві видання

15000

2

4.

Організація  участі представників ЗМІ у публічних заходах, які відбуваються у Старобільському  районі

5

10

5.

Організація прес-турів журналістів газети «Вісник Старобільщини» до населених пунктів Старобільського району.

 

2

20

6.

Інформаційне супроводження реалізації реформ в Луганській області

 

9000

12

7.

Проведення засідань редакційної колегії видання за участю представників місцевої влади.

 

2

8.

Проведення протекціоністських заходів щодо збільшення передплатних тиражів  газети «Вісник Старобільщини»

10 000

12

 

Програмою передбачено фінансування 276,0 тис. грн..  на  період її реалізації:

VI. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми викладені у додатку 1.

 

VII. Ресурсне забезпечення Програми

Детальний розрахунок ресурсного забезпечення Програми наведено у додатку 2.

 

 

VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми покладаються на апарат Старобільської районної ради, який звітує щопівроку до 15 числа, наступного за звітним періодом.

Виконавці заходів Програми надають інформацію про хід її виконання апарату Старобільської райдержадміністрації щопівроку до 05 числа, наступного за звітним періодом.

 

IX. Розрахунок очікуваних результатів

Виконання Програми забезпечить:

 1. сталий випуск у світ та розповсюдження газети «Вісник Старобільщини»;
 2. розширення мережі комунікації «влада» – «громадянське суспільство» – «населення області»;
 3. підвищення конкурентоспроможності газети  «Вісник Старобільщини»;

Детальний перелік очікуваних результатів реалізації Програми по заходах пріоритетних завдань міститься у графі 10 відповідної таблиці додатка1.