Програм. 12

 

                               ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Старобільської

районної  ради

від 26 липня 2018 року № 27/11

Програма формування позитивного  іміджу та залучення інвестицій у соціально-економічний розвиток Старобільського району

на 2018 – 2021 роки

Старобільськ

2018 рік

 
                                            ПАСПОРТ
районної цільової Програми
 
1. Назва Програми:  Програма формування позитивного іміджу та залучення інвестицій у соціально-економічний розвиток Старобільського району на 2018-2021 роки 
 
2. Підстава для розроблення: Закон України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про інвестиційну діяльність», Указ Президента України від 18 вересня 1996 року № 841 «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин», від 19 квітня 2003 року № 339/2003 «Про День Європи», «Порядку розроблення, затвердження районних цільових програм, їх фінансування і моніторингу», затвердженого рішенням сесії Старобільської районної ради від 10 липня 2012 року №17/7. Розпорядження голови райдержадміністрації №  78   від  23.02.2018р.           
 
3. Програма затверджена: 
Рішенням сесії Старобільської районної ради від 26 липня 2018 року № 27/11
 
4. Розробники: відділ економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі, сектор комунікацій з громадськістю.
 
5. Виконавці: Структурні підрозділи Старобільської райдержадміністрації (відділ економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі, сектор комунікацій з громадськістю, відділ культури, управління АПР, відділ освіти, відділ фінансово-господарського забезпечення, відділ організаційної роботи, відділ сім’ї, молоді та спорту, управління соціального захисту населення, центр надання адміністративних послуг, головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи, відділ житлово-комунального господарства та будівництва), КУ «Старобільське РТМО», КУ «Старобільський РЦПМСД».
 
6. Співвиконавці: Старобільська районна рада (за згодою), виконкоми Старобільської міської ради та сільських рад, суб’єкти господарської діяльності(за згодою), ГО(за згодою)
 
7. Початок: 2018 рік, закінчення: 2021 рік
 

8.Етапи виконання:

-Виготовлення брошур, буклетів, у т. ч. в електронному вигляді на CD-DVD дисках.

-Підготовка і тиражування рекламно-інформаційної, презентаційної продукції.

-Створення та оновлення інформаційної бази даних інвестиційних пропозицій району.

-Виготовлення виставкових експозицій і стендів.

- Участь у міжнародних семінарах, конференціях тренінгах, форумах працівників управлінь та відділів райдержадміністрації.

- Участь в інвестиційно-економічних, форумах і виставково-ярмаркових заходах в Україні та за кордоном.

 
9. Обсяги та джерела фінансування:
 
Джерела фінансування
Усього витрати на виконання Програми(тис.грн.)
У тому числі по роках
2018

2019

2020

2021

Всього,в тому числі:
1019
100
295
317
307
Кошти державного бюджету
       -
     -
      -
      -
       -
Кошти обласного бюджету
       -
      -
      -
      -
      -
Кошти районного бюджету
1019
100
295
317
307
Кошти підприємств, організацій
       -
      -
      -
      -
      -
Позабюджетні кошти (інші джерела фінансування)
       -
      -
       -
       -
       -
 
10. Очікувані результати виконання:  Налагодження нових ділових контактів із потенційними інвесторами, збільшення обсягів залучення інвестицій в Старобільський район
            Програма формування позитивного іміджу та залучення інвестицій у соціально-економічний розвиток Старобільського  району на 2018 – 2021 роки (далі – Програма) розроблена на підставі Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про інвестиційну діяльність», Указів Президента України від 18 вересня 1996 року № 841 «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин», від 19 квітня 2003 року № 339/2003 «Про День Європи», «Порядку розроблення, затвердження районних цільових програм, їх фінансування і моніторингу», затвердженого рішенням сесії Старобільської районної ради від 10 липня 2012 року №17/7. 
Концептуальні засади Програми відповідають основним завданням реформи «Програма просування інтересів України у світі». Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.12.1992 № 698 «Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон», від 04.11.2015 № 903 «Про затвердження Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами», розпорядження голови облдержадміністрації від 19.09.2006 № 910 «Про затвердження Порядку здійснення заходів у сфері зовнішніх зносин місцевими органами виконавчої влади»

 

Визначення проблеми, на розв’язання якої

спрямована Програма

В сучасних умовах дефіциту  внутрішніх фінансових ресурсів  одним з пріоритетних завдань органів державної влади та місцевого самоврядування є залучення додаткових інвестицій в реальний сектор економіки.

В районі існує ряд проблем, на розв’язання яких на сьогодні спрямована Програма:

існує гостра логістична проблема;

відсутнє залізничне сполучення північної частини області з Укрзалізницею;

порушені об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури державної та комунальної власності;

потреба залучення додаткових інвестицій для можливості створення нових робочих місць;

слабка обізнаність міжнародних торгово-економічних та інвестиційних організацій стосовно потенціалу та можливостей Старобільського району;

низька активність міжрегіонального співробітництва;

низька конкурентоспроможність серед більш розвинутих районів України.

Слабка промоційна політика щодо можливостей, потенціалу та надійності району серед вітчизняних та іноземних партнерів призводить до вибору інвестиційними компаніями та закордонними партнерами регіонів України з більш відомою репутацією та провідними місцями у рейтингах економічної привабливості.

Залучення інвестицій в район і ведення успішного вітчизняного та міжнародного співробітництва неможливе без проведення належної інформаційної кампанії щодо потенціалу району, тому Програма передбачає блок завдань та шляхів їх виконання у сфері презентації  Старобільщини для вітчизняних та іноземних партнерів.

Ця Програма спрямована на:

- підвищення інвестиційної привабливості Старобільського району;

- інформування потенційних інвесторів щодо можливостей вкладення коштів у привабливі галузі економіки району (транспорт і транспортні мережі, логістика, аграрний та фінансовий сектори, харчову промисловість, будівництво, торгові мережі, туризм);

- збільшення надходжень іноземного капіталу до району;

- моніторинг та аналіз інвестиційної діяльності в районі;

- координацію роботи органів влади, підприємств, установ та організацій району  щодо виконання заходів, передбачених Програмою.

Збільшення обсягів інвестицій сьогодні – це зростання доходів населення в майбутньому. Сприяючи їх залученню, в перспективі район  може збільшити кількість робочих місць, підвищити рівень заробітної плати та отримати надійні соціальні гарантії.

Визначення мети Програми

Метою Програми є підвищення інвестиційного іміджу району у різних сферах діяльності, створення умов для розширення напрямів співробітництва з іншими регіонами України та іноземними державами відповідно до інтересів району, залучення інвестицій, у тому числі іноземних, в економіку Старобільщини та подальший розвиток зовнішньоекономічної діяльності району, а також - налагодження співробітництва з інвесторами на рівні районної державної адміністрації, районної ради, виконкомів міської та сільських рад.

Основними завданнями Програми у сфері залучення іноземних інвестицій заплановано активізувати роботу з таких напрямів:

-  створення позитивного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості Старобільського району;

- підготовка та постійне оновлення інвестиційних пропозицій та інвестиційних проектів на рівні району;

- стимулювання залучення інвестицій у науково-технічну та інноваційну діяльність;

- використання передового світового досвіду з питань залучення іноземних інвестицій;

- налагодження зв’язків суб’єктів господарювання району з міжнародними інвестиційними та фінансовими структурами.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування.

На сьогодні потрібно розпочати впровадження світового досвіду при роботі з інвестором, а саме: створення готових «інвестиційних майданчиків» (прийшов, побачив, розпочав діяльність) зі всіма комунікаціями, відповідною документацією та  земельною ділянкою для будівництва промислових об’єктів, під жорсткі інвестиційні зобов’язання з боку інвестора.

Першочерговим завданням є розвиток експортно-орієнтованих виробництв та послуг – легка промисловість, харчова промисловість, сільгоспвиробництво, створення  галузей обслуговуючих, які вважаються найбільш перспективними для іноземного інвестування, туризм.

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься згідно із законодавством та за рахунок коштів районного бюджету в межах наявного фінансового ресурсу, інших джерел, не заборонених законодавством.

Розпорядник коштів за Програмою Старобільська райдержадміністрація.

Строки та етапи виконання Програми

        Строком виконання Програми є 2018 – 2021 роки.

Обсяг фінансування Програми протягом 2018-2021 років за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, визначається в процесі формування цього бюджету на відповідний фінансовий рік.

Щорічно після розробки Програми соціального та економічного розвитку Старобільського району і розгляду ходу реалізації Програми у відповідному році на сесії районної ради може здійснюватися коригування Програми.

Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основні заходи програми:

1. Участь у міжнародних семінарах, конференціях тренінгах, форумах працівників управлінь та відділів райдержадміністрації.

2. Організація підготовки працівників райдержадміністрації із запровадження на території району ефективних та сучасних механізмів залучення інвестицій, у тому числі із можливим стажуванням за кордоном, як одного з інструментів розширення ділових контактів.

3. Підготовка і тиражування та оновлення рекламно-інформаційної, презентаційної продукції, зокрема брошур, буклетів, у т. ч. в електронному вигляді на CD-DVD дисках.

4. Виготовлення  виставкових експозицій і стендів.

5. Створення та оновлення інформаційної бази даних інвестиційних пропозицій району.

6. Участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних форумах, семінарах, презентаціях.

7. Участь в інвестиційно-економічних, форумах і виставково-ярмаркових заходах в Україні та за кордоном.

 

Очікуваними результатами виконання Програми є:

- збільшення обсягів залучення інвестицій в Старобільський район;

- обізнаність всіх регіонів України та міжнародної економічної спільноти стосовно інвестиційного потенціалу району;

- активізація інвестиційної діяльності через розширення джерел, механізмів та інструментів залучення інвестицій;

- налагодження нових ділових контактів із потенційними інвесторами;

- підвищення ділової активності підприємств району;

- зростання позитивного іміджу Старобільського району;

- підвищення конкурентоспроможності та якості вітчизняних товарів на світовому ринку, освоєння нових ринків збуту ;

- створення в районі сучасної виробничої, транспортної та логістичної інфраструктури із залученням іноземного капіталу та провідних підприємств області і інших регіонів України.

Напрями діяльності та заходи Програми

Основними напрямами діяльності Програми є:

  1. Підвищення ефективності системи управління процесами інвестування на регіональному рівні.
  2. Створення позитивного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості Старобільського району.
  3. Інформаційне забезпечення процесу залучення інвестицій.
  4. Участь у заходах з популяризації інвестиційно-економічного потенціалу Старобільського району.
  5. Підтримка в реалізації інвестиційних проектів, що мають суттєвий вплив на соціально-економічне становище району.

Програма визначає напрями діяльності органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування відповідно до повноважень та інших організацій, які приймають участь у її реалізації із встановленням термінів виконання заходів (згідно додатку 2).

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконанням Програми здійснюється відділом економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі райдержадміністрації.

Відділ економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі відповідальних виконавців про поточне та остаточне виконання районної Програми, проводить аналіз вказаних звітів та включає його результати до щорічного звіту про виконання Програми соціально-економічного розвитку району.

                                                                                 

ДОДАТОК 1

 
Ресурсне забезпечення

Програми формування позитивного іміджу та залучення інвестицій у соціально-економічний розвиток Старобільського району на 2018 – 2021 роки

 

 (тис.грн.)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Роки виконання програми

Усього витрат на виконання програми

2018

2019

2020

2021

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

100

295

317

307

1019

районний бюджет

100

295

317

307

1019