poyasnuv10

Пояснювальна записка

до проекту рішення сесії районної ради

Про затвердження додатку до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Старобільського району Луганської області на період до 2020 року «Нова Старобільщина 2020» у новій редакції

 

І. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

 

Стратегію розвитку Старобільського району Луганської області на період до 2020 року «Нова Старобільщина – 2020» (далі - Стратегія) розроблено Старобільською районною державною адміністрацією спільно з робочою групою, створеною розпорядженням голови райдержадміністрації №487 від 09.09.2011р. відповідно до Конституції України (254к/96-ВР), Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»(280/97-ВР), «Про місцеві державні адміністрації» (586-14), «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» (1602-14), Концепції державної регіональної політики 341/2001), Плану заходів з покращення економічного та соціального розвитку Старобільського району з урахуванням пропозицій та зауважень, наданих на виїзному засіданні колегії облдержадміністрації 27.01.2011 р. в Старобільському районі, затверджених розпорядженням голови РДА № 98 від 24.02.11р.

Нормативно-правовою базою для розроблення Стратегії є Конституція України, Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів», Концепція державної регіональної політики, затверджена Указом Президента України від 25.05.2001 № 341, Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 № 1001, Методичні рекомендації щодо формування регіональних стратегій розвитку, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29.07.2002 № 224.

Стратегія розвитку Старобільського району Луганської області на період до 2020 року «Нова Старобільщина – 2020» була затверджена рішенням сесії Старобільської районної ради №14/4 від 16.03.12., та яка в умовах законодавчих змін й проведення щорічного моніторингу потребувала доповнень та розробки Плану заходів.

План заходів та додаток до нього було розроблено та у подальшому затверджено рішенням сесії Старобільської районної ради №21/6 від 30.08.17 року.

У зв’язку з виконанням ряду завдань у 2017 році, передбачених Планом заходів, та з метою приведення його у відповідність із пріоритетними напрямами розвитку району, на даний час План заходів потребує додаткового перегляду та внесення відповідних змін до додатку до Плану заходів.  

ІІ. Мета і шляхи її досягнення

Метою реалізації Стратегії є створення реальних умов для покращення добробуту населення, вирішення його нагальних соціальних проблем на основі підвищення ефективності функціонування регіональної економіки через структурну реорганізацію, більш ефективне використання економічного, природно-ресурсного та людського потенціалу на засадах поступового досягнення європейських стандартів життя.

При розробці даної Стратегії застосований метод планування, основою якого є визначення головної проблеми розвитку району на базі аналізу ситуації, соціологічного опитування думки населення про сформовану ситуацію в районі, його перспективах та факторів впливу на зміну стану.

Головна проблема визначила головну стратегічну мету, а визначення основних причин виникнення головних проблем розвитку дозволило позначити стратегічні напрямки.

Для викорінення виявлених причин виникнення проблем території визначені пріоритетні цілі, які планується досягти шляхом вирішення операційних завдань.

План заходів з реалізації регіональної стратегії є інструментом реалізації регіональної стратегії, який передбачає заходи у середньостроковій перспективі (від трьох до чотирьох років) та у рамках передбачених регіональною стратегією завдань, відповідальних виконавців, строки виконання, обсяги і джерела фінансування з визначенням індикаторів результативності їх виконання, та є основою для розроблення інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіонів.

ІІІ. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування передбачених Стратегією заходів буде здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів, інвесторів, а також коштів державного та обласного бюджету, що спрямовуються на вирішення нагальних проблем району.

Організацію виконання Стратегії здійснює райдержадміністрація.

Для оцінки ходу реалізації програмних завдань і заходів райдержадміністрація щоквартально забезпечуватиме проведення моніторингу виконання Стратегії, а після завершення терміну дії – підготовку річного звіту про її виконання для звітування територіальній громаді, що затверджується районною радою.

У ході виконання до Стратегії можуть вноситися зміни. Зміни до Стратегії затверджуються Старобільською районною радою за поданням Старобільської районної державної адміністрації.

ІV. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення    

     Додаток до Плану заходів до Стратегії розвитку Старобільського району Луганської області на період до 2020 року «Нова Старобільщина – 2020» складається з наступних частин:      

 

Стратегічний напрям 1 «Розвиток економічного потенціалу та підприємницької діяльності», який включає три операційні мети;

 

Стратегічний напрям 3 «Забезпечення сталого соціального та екологічно безпечного середовища», який включає дев’ять операційних мети;

 

Стратегічний напрям 4 «Культурний та духовний розвиток, збереження національних традицій», який включає три операційні мети.

 

Додаток до Плану заходів містить загалом 261 проектну ідею.

                                                                                                                

 

V.    Прогноз результатів

 

Виконання усіх заходів за стратегічними напрями, передбаченими Планом заходів до Стратегії розвитку Старобільського району Луганської області на період до 2020 року «Нова Старобільщина – 2020»

   

 

 

 

Заступник начальника відділу економічного

розвитку, інфраструктури та торгівлі

Старобільської райдержадміністрації                                   О.О. Вірютіна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Б. Кулачко