Інформація про ЦНАП

ПОЛОЖЕННЯ 
про відділ з питань надання адміністративних послуг  Старобільської районної державної адміністрації (центр надання адміністративних послуг)

 

        1.Відділ з питань надання адміністративних послуг Старобільської районної державної адміністрації Луганської області (центр надання адміністративних послуг) (далі – ЦНАП), згідно ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги» створений з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Старобільській районній державній адміністрації Луганської області (далі – Старобільська райдержадміністрація) як структурний підрозділ-відділ без наданням йому статусу юридичної особи.

 

2.Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру як структурного підрозділу приймається головою райдержадміністрації.  Положення про ЦНАП, регламент ЦНАП затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

Посадові інструкції начальника ЦНАП, адміністраторів розробляються начальником ЦНАП і затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

 

3.ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

 

4.Основними завданнями ЦНАПу є:

4.1. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

4.2.Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

4.3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 

5.У ЦНАПі забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, визначається Старобільською райдержадміністрацією.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається Старобільською райдержадміністрацією, та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

6.У ЦНАПі за рішенням Старобільської райдержадміністрації також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень райдержадміністрації.

 

7.У приміщенні, де розміщується ЦНАП, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

 

8.Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у ЦНАПі звертається до адміністратора – посадової особи райдержадміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

 

9.Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату  райдержадміністрації відповідно до законодавства.

Кількість адміністраторів, які працюють у ЦНАПі, визначається Старобільською райдержадміністрацією.

 

10.Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

 

11.Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

 

12.Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) інформувати безпосереднього керівника та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед безпосереднім керівником щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

 

13.Керівництво центром надання адміністративних послуг здійснюється начальником ЦНАП. Призначається на посаду та звільняється наказом керівника апарату райдержадміністрації, відповідно до Закону України «Про державну службу».

Начальник ЦНАП:

1) здійснює керівництво роботою ЦНАПу, несе персональну відповідальність за організацію діяльності ЦНАПу;

2) організовує діяльність ЦНАПу, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

3) керує роботою адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАПу, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у ЦНАПі, вносить пропозиції заступнику голови райдержадміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення ЦНАПу;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) та інші повноваження, визначені чинним законодавством.

 

14.Начальник ЦНАП може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату райдержадміністрації головою райдержадміністрації, відповідно до Закону України «Про державну службу».

 

15.ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

 

16. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктам звернень можуть організовуватися віддалені робочі місця адміністраторів ЦНАП.

 

17.Час прийому суб’єктів звернень у ЦНАПі затверджується головою райдержадміністрації.

 

  18.Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАПу здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         РЕГЛАМЕНТ
                                                                                                                                                                                                                відділу з питань надання адміністративних послуг Старобільської районної державної                                           адміністрації Луганської області (центру надання адміністративних послуг)

1 . Загальні положення

 

1.1. Регламент відділу з питань надання адміністративних послуг Старобільської районної державної адміністрації (центру надання адміністративних послуг) (далі Регламент ) визначає порядок організації роботи відділу з питань надання адміністративних послуг Старобільської районної державної адміністрації (центру надання адміністративних послуг) (далі – Центр), порядок дій адміністраторів Центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Положенням про Центр та Регламентом Центру.

 

1.3. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про адміністративні послуги».

 

1.4. Затвердження та внесення змін до Регламенту здійснюється розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

1.5. Дотримання положень  Регламенту є  обов’язковим  для  всіх посадових  осіб  Центру.

 

1.6. Суб’єктом  надання  адміністративних   послуг  на  кожну адміністративну  послугу , яку  він  надає  відповідно  до закону, затверджуються  інформаційна  і   технологічна  картки,  а  в  разі  якщо суб’єктом  надання  є  посадова  особа, - органом,  якому  вона підпорядковується.

 

1.7. Графік  роботи  центру  затверджується  розпорядженням  голови районної  державної  адміністрації.

 

1.8. Керівники  суб’єктів  надання  адміністративних  послуг  забезпечують участь  у  роботі  Центру  своїх  представників  відповідно  до  графіка.

 

2. Вимоги до розміщення інформації про Центр

 

2.1. У приміщенні Центру на інформаційних стендах розміщується та є загальнодоступною наступна інформація:

 

- найменування Центру;адреса, поштовий індекс Центру;

 

- номери довідкових телефонів Центру;

 

- адреса веб-сайту центру або посилання на веб-сайт Старобільської районної державної адміністрації, електронна пошта Центру;

 

- структура та режим роботи Центру;

 

- перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр;

 

- інформаційні картки адміністративних послуг;

 

- строки надання адміністративних послуг;

 

- бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення та отриманняадміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

 

- банківські реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

 

- відомості про супутні послуги, які надаються у приміщенні Центру;

 

- прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, контактні телефони, адреса електронної пошти;

 

- положення про Центр та його Регламент.

 

2.2. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці.

 

2.3. Інформаційні картки та бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах або стелажах у достатній кількості із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

 

2.4. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративнихпослуг у Центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

 

3. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

 

3.1. Інформаційні і технологічні картки розробляються та затверджуються суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг.

 

3.2. Зміни до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг вносяться суб’єктами надання адміністративних послуг за погодженням з районною державною адміністрацією та/або з керівником Центру.

 

3.3. Районна державна адміністрація, а також керівник Центру можуть вносити суб’єкту надання адміністративної послуги подання щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток.

 

3.4. У разі змін в законодавстві щодо порядку надання адміністративної послуги, суб’єкт надання адміністративних послуг готує відповідні зміни до переліку адміністративних послуг, інформаційних та/або технологічних карток для прийняття відповідного рішення – внесення змін до цих документів згідно з вимогами законодавства та цього Регламенту або вилучення послуги з переліку і вилучення інформаційних та технологічних карток.

 

4. Робота інформаційного сектору центру

 

4.1. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі їх наявності), консультування із загальних питань організації роботи Центру та порядку прийому суб’єктів звернення у Центрі утворюється інформаційний сектор.

 

4.2. Адміністратор в інформаційному Центру:

- інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції Центру;

- консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

 

- надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення для отримання адміністративних послуг.

 

4.3. Центр підтримує роботу веб-сайту (або окремої веб-сторінки на сайті районної державної адміністрації), де розміщується інформація зазначена у п.2.1 Регламенту, а також інформація про місце розташування Центру шляхом постійного оновлення розміщеної інформації.

 

4.4. Суб’єктам звернення, які звернулися за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг Центром у спосіб, аналогічний до способу звернення.

 

5. Керування чергою в Центрі

 

5.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у Центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

5.2. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором Центру реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені).

5.3. У Центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до Центру та/або електронної реєстрації на веб-сайті Центру. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником Центру години.

5.4. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

 

6. Прийняття заяви та інших документів у Центрі

6.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги, (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється в Центрі або на віддаленому робочому місці адміністратора ЦНАП.

 

6.2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

6.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центрі особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

6.4. У разі, коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

6.5. Адміністратор Центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі, коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

6.6 Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

6.7 Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в центрі або його територіальних підрозділах, віддалених робочих місцях адміністраторів (в разі їх утворення).

Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.

6.8. Адміністратор Центру складає опис вхідного пакету документів (супровідна картка), у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

6.9. За бажанням, суб’єкту звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампу) відповідного адміністратора Центру, з зазначенням дати його складення. Другий примірник супровідної картки зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в Центрі електронного документообігу - в електронній формі.

6.10. Адміністратор Центру під час отримання вхідного пакету документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

6.11. Адміністратор Центру здійснює реєстрацію вхідного пакету документів шляхом внесення даних до програми обліку адміністративних послуг Центру в електронній формі. Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакету документів.

6.12. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку, результат надання послуги також надсилається поштою, не пізніше наступного робочого дня.

6.13. Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор Ценру формує справу у паперовій та/або електронній формі, здійснює сканування заяви суб’єкта звернення, а у разі потреби, інші документи справи.

6.14. Інформацію про вчинені дії адміністратор Центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

 

7. Опрацювання справи (вхідного пакету документів)

 

7.1. Після вчинення дій, передбачених розділом 6  цього Регламенту, адміністратор Центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в супровідній картці із зазначенням дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

7.2. Передача справ у паперовій формі від Центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється в порядку, визначеному районною державною адміністрацією, але не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником Центру, надсилання від сканованих документів, а для інших суб’єктів надання адміністративних послуг – згідно порядку, передбаченому в угодах між райдержадміністрацією та суб’єктом надання адміністративних послуг.

7.3. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

7.4.  Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами Центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника Центру.

7.5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

- своєчасно, але не пізніше ніж за один робочий день до закінчення строку надання послуги, інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

- надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора Центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор Центру невідкладно інформує про це керівника Центру.

 

8. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

 

8.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно після оформлення результату, але не пізніше ніж за один робочий день до закінчення строку надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до Центру, про що зазначається в листі про проходження справи.

8.2. Адміністратор Центру невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після надходження вихідного пакета документів, повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єкт звернення у спосіб, зазначений в його заяві, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

8.3. Вихідний пакет документів передається суб’єкту звернення особисто під підпис (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи.

8.4. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в Центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в Центрі, а потім передається для архівного зберігання.

8.5. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор Центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

8.6. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та, в межах повноважень, адміністратори і керівник Центру.

8.7. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема, заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи, визначені органом, що утворив Центр, зберігається у Центрі.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

 


 

                                   ПЕРЕЛІК

  адміністративних послуг, які надаються через

       центр надання адміністративних послуг

Старобільської районної державної адміністрації

 

1. Відділ державної реєстрації Старобільської райдержадміністрації:

 

         1.1 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно.

         1.2 Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно.

         1.3 Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно.

         1.4 Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку технічної помилки не з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно.

         1.5 Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку із зміною відомостей про нерухоме майно, право власності та суб’єкта цього права, інші речові права та суб’єкта цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта цих прав, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які не пов’язані з проведенням державної реєстрації прав.

         1.6 Державна реєстрація обтяжень речових прав, іпотеки на нерухоме майно.

         1.7 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

            1.8 Надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

         1.9 Внесення записів про скасування державної реєстрації прав та скасування рішення державного реєстратора, зупинення реєстраційних дій.

         1.10 Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування).

         1.11 Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім громадського формування);

         1.12 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування).

         1.13 Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування).

         1.14 Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування).

         1.15 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування);

         1.16 Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування).

         1.17 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування).

         1.18 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування).

         1.19 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування).

         1.20 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування).

         1.21 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування).

         1.22 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування).

         1.23 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування).

         1.24 Державна реєстрація фізичної особи підприємцем.

         1.25 Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

         1.26.Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

         1.27 Державна реєстрація  припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням.

         1.28 Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

         1.29 Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, фізичної особи – підприємця.

         1.30 Державна реєстрація створення юридичної особи – державного органу.

 

 

2. Відділ у Старобільському районі Головного управління Держгеокадастру у Луганській області:

 

         2.1 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель.

         2.2 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу.

         2.3 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру.

         2.4 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей(змін до них) про землі в межах територій  адміністративно-територіальних одиниць, з видачею витягу.

         2.5 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей(змін до них) про земельну ділянку.

         2.6 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

         2.7 Видача довідки про наявність та розмір земельної частки(паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей  про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).

         2.8 Внесення до Державного  земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту,з видачею витягу.

         2.9 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.

         2.10 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного  кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць.

         2.11 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення з видачею витягу.

         2.12 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи  Державного земельного кадастру, кадастрової карти(плану);

         2.13 Видача довідки з Державної статистичної звітності з кількісного обліку земель про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;

         2.14 Видача витягу з технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки.

         2.15 Видача відомостей з документації із землеустрою,що включена до Державного фонду документації із землеустрою.

         2.16 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі(території).

         2.17 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру.

         2.18 Видача висновку про погодження документації із землеустрою.

 

3. Головне територіальне управління юстиції у Луганській області:

 

        

 3.1 Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки.

       3.2 Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

       3.3 Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних  осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.

       3.4 Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки.

       3.5 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії)творчої спілки, територіального осередку творчої спілки.

       3.6 Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації.

       3.7 Державна реєстрація припинення творчої спілки,територіального осередку творчої  спілки в результаті реорганізації.

       3.8 Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

       3.9 Державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок.

       3.10 Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію  професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.

       3.11 Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок.

       3.12 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання  професійних спілок.

       3.13 Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок.

       3.14 Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації.

       3.15 Державна реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

       3.16 Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.

       3.17 Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців.

       3.18 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців.

       3.19 Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації.

       3.20 Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації.

       3.21 Державна реєстрація включення відомостей про громадське об'єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

       3.22 Державна реєстрація створення громадського об’єднання.

       3.23 Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.

      3.24 Державна реєстрація рішення про виділ громадського об'єднання.

      3.25 Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання.

       3.26 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об'єднання.

      3.27 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання;

       3.28 Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації.

       3.29 Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його реорганізації.

       3.30 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання.

       3.31 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання.

       3.32 Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців.

       3.33 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання.

       3.34 Державна реєстрація включення відомостей про структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

       3.35 Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії.

       3.36 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

       3.37 Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення політичної партії.

       3.38 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії;

       3.39 Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації.

       3.40 Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його реорганізації.

       3.41 Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади.

       3.42 Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади.

       3.43 Державна реєстрація статуту територіальної громади.

       3.44 Скасування державної реєстрації статуту територіальної громади.

 

4. Відділ містобудування та архітектури Старобільської  райдержадміністрації:

 

         4.1  Видача(внесення змін до) будівельного паспорту на забудову земельної ділянки.

         4.2 Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

         4.3 Надання містобудівних умов і обмежень на забудову земельної ділянки.

         4.4 Оформлення (внесення змін до) паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

 

5. Старобільський міськрайонний відділ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області:

 

         5.1 Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

 

6.  Старобільський РВ УДМС України у Луганській області:

 

         6.1 Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні 25 та 45 річного віку.

 

7. Управління Державного агентства рибного господарства у Луганській області:

 

         7.1 Видача дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах).

         7.2 Анулювання  дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах).

         7.3 Погодження змін і доповнень до Режимів рибогосподарської експлуатації водних об’єктів.

         7.4 Переоформлення  дозволу  на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах).

         7.5 Погодження Режимів рибогосподарської експлуатації водних об’єктів.

 

 

8. Старобільське об’єднане управління Пенсійного фонду України Луганської області:

 

         8.1. Видача пенсійного посвідчення.

 

9.   Відділ державної реєстрації актів цивільного стану по Старобільському району та місту Брянка Головного територіального управління юстиції у Луганській області:

 

         9.1 Державна реєстрація шлюбу.

         9.2 Державна реєстрація розірвання шлюбу.