Інформація про ЦНАП

ПОЛОЖЕННЯ 
про відділ з питань надання адміністративних послуг  Старобільської районної державної адміністрації (центр надання

адміністративних послуг)

 

1. Відділ з питань надання адміністративних послуг надання адміністративних послуг Старобільської районної державної адміністрації (центр надання адміністративних послуг), згідно ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги» (далі – Центр) створений з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Старобільській райдержадміністрації Луганської області як структурний підрозділ-відділ без наданням йому статусу юридичної особи.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру як структурного підрозділу приймається головою райдержадміністрації.  Положення про центр, посадова інструкція начальника центру, регламент центру затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

Посадові інструкції адміністраторів розробляються начальником центру і затверджуються заступником голови райдержадміністрації, відповідно до розподілу обов’язків.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. .

4. Основними завданнями Центру є:

4.1. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

4.2.Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

4.3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. В Центрі забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається Старобільською райдержадміністрацією.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається Старобільською райдержадміністрацією, та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. У Центрі за рішенням Старобільської райдержадміністрації також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень райдержадміністрації.

7. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора – посадової особи місцевої держадміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

9. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації відповідно до чинного законодавства.

Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається Старобільською райдержадміністрацією.

10. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

11. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

12. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) інформувати безпосереднього керівника та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед безпосереднім керівником щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

13. Керівництво центром надання адміністративних послуг здійснюється начальником Центру.

Начальник Центру:

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

3) керує роботою адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції заступнику голови райдержадміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) та інші повноваження, визначені чинним законодавством.

14. Начальник Центру може мати заступника (заступників), який призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації, відповідно до Закону України «Про державну службу».

15. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

15. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі затверджується головою райдержадміністрації.

16. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

 

 


 

                                   ПЕРЕЛІК

  адміністративних послуг, які надаються через

       центр надання адміністративних послуг

Старобільської районної державної адміністрації

 

1. Відділ державної реєстрації Старобільської райдержадміністрації:

 

         1.1 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно.

         1.2 Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно.

         1.3 Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно.

         1.4 Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку технічної помилки не з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно.

         1.5 Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку із зміною відомостей про нерухоме майно, право власності та суб’єкта цього права, інші речові права та суб’єкта цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта цих прав, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які не пов’язані з проведенням державної реєстрації прав.

         1.6 Державна реєстрація обтяжень речових прав, іпотеки на нерухоме майно.

         1.7 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

            1.8 Надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

         1.9 Внесення записів про скасування державної реєстрації прав та скасування рішення державного реєстратора, зупинення реєстраційних дій.

         1.10 Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування).

         1.11 Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім громадського формування);

         1.12 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування).

         1.13 Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування).

         1.14 Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування).

         1.15 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування);

         1.16 Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування).

         1.17 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування).

         1.18 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування).

         1.19 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування).

         1.20 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування).

         1.21 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування).

         1.22 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування).

         1.23 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування).

         1.24 Державна реєстрація фізичної особи підприємцем.

         1.25 Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

         1.26.Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

         1.27 Державна реєстрація  припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням.

         1.28 Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

         1.29 Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, фізичної особи – підприємця.

         1.30 Державна реєстрація створення юридичної особи – державного органу.

 

 

2. Відділ у Старобільському районі Головного управління Держгеокадастру у Луганській області:

 

         2.1 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель.

         2.2 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу.

         2.3 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру.

         2.4 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей(змін до них) про землі в межах територій  адміністративно-територіальних одиниць, з видачею витягу.

         2.5 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей(змін до них) про земельну ділянку.

         2.6 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

         2.7 Видача довідки про наявність та розмір земельної частки(паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей  про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).

         2.8 Внесення до Державного  земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту,з видачею витягу.

         2.9 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.

         2.10 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного  кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць.

         2.11 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення з видачею витягу.

         2.12 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи  Державного земельного кадастру, кадастрової карти(плану);

         2.13 Видача довідки з Державної статистичної звітності з кількісного обліку земель про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;

         2.14 Видача витягу з технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки.

         2.15 Видача відомостей з документації із землеустрою,що включена до Державного фонду документації із землеустрою.

         2.16 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі(території).

         2.17 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру.

         2.18 Видача висновку про погодження документації із землеустрою.

 

3. Головне територіальне управління юстиції у Луганській області:

 

        

 3.1 Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки.

       3.2 Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

       3.3 Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних  осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.

       3.4 Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки.

       3.5 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії)творчої спілки, територіального осередку творчої спілки.

       3.6 Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації.

       3.7 Державна реєстрація припинення творчої спілки,територіального осередку творчої  спілки в результаті реорганізації.

       3.8 Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

       3.9 Державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок.

       3.10 Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію  професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.

       3.11 Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок.

       3.12 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання  професійних спілок.

       3.13 Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок.

       3.14 Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації.

       3.15 Державна реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

       3.16 Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.

       3.17 Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців.

       3.18 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців.

       3.19 Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації.

       3.20 Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації.

       3.21 Державна реєстрація включення відомостей про громадське об'єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

       3.22 Державна реєстрація створення громадського об’єднання.

       3.23 Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.

      3.24 Державна реєстрація рішення про виділ громадського об'єднання.

      3.25 Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання.

       3.26 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об'єднання.

      3.27 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання;

       3.28 Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації.

       3.29 Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його реорганізації.

       3.30 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання.

       3.31 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання.

       3.32 Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців.

       3.33 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання.

       3.34 Державна реєстрація включення відомостей про структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

       3.35 Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії.

       3.36 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

       3.37 Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення політичної партії.

       3.38 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії;

       3.39 Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації.

       3.40 Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його реорганізації.

       3.41 Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади.

       3.42 Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади.

       3.43 Державна реєстрація статуту територіальної громади.

       3.44 Скасування державної реєстрації статуту територіальної громади.

 

4. Відділ містобудування та архітектури Старобільської  райдержадміністрації:

 

         4.1  Видача(внесення змін до) будівельного паспорту на забудову земельної ділянки.

         4.2 Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

         4.3 Надання містобудівних умов і обмежень на забудову земельної ділянки.

         4.4 Оформлення (внесення змін до) паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

 

5. Старобільський міськрайонний відділ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області:

 

         5.1 Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

 

6.  Старобільський РВ УДМС України у Луганській області:

 

         6.1 Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні 25 та 45 річного віку.

 

7. Управління Державного агентства рибного господарства у Луганській області:

 

         7.1 Видача дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах).

         7.2 Анулювання  дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах).

         7.3 Погодження змін і доповнень до Режимів рибогосподарської експлуатації водних об’єктів.

         7.4 Переоформлення  дозволу  на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах).

         7.5 Погодження Режимів рибогосподарської експлуатації водних об’єктів.

 

 

8. Старобільське об’єднане управління Пенсійного фонду України Луганської області:

 

         8.1. Видача пенсійного посвідчення.

 

9.   Відділ державної реєстрації актів цивільного стану по Старобільському району та місту Брянка Головного територіального управління юстиції у Луганській області:

 

         9.1 Державна реєстрація шлюбу.

         9.2 Державна реєстрація розірвання шлюбу.